Ciele občianskeho združenia AQUA BA o.z.

AQUA BA o.z.
Združenie na podporu akvaristiky

Našou hlavnou náplňou je organizovanie predajných výstav Akvárium Terárium, ktoré sa konajú v Bratislave každé 2 týždne. Na výstavách sa zúčastňuje cca 50 chovateľov-odborníkov, priemerná návštevnosť je 500 návštevníkov. Významnou skupinou návštevníkov sú rodiny s deťmi v rôznom veku. U detí sledujeme enormný záujem o chovateľstvo a prírodu ako takú.Ďalšie naše aktivity sú zamerané na vzdelávanie dospelých a detí v oblasti chovateľstva tropických rýb a iných živočíchov a činností s tým spojené – pestovanie rastlín, chov a lov kŕmnych živočíchov, realizácia chovných zariadení, tématická knižnica, organizácia výletovza chovateľmi v celej strednej Európe. Organizujeme workshopy a prednášky s akva-tera tematikou.

Oblasť pôsobenia nášho občianskeho združenia plánujeme rozšíriť o vzdelávanie detí priamo na školách, formou akva-tera krúžkov. Máme pripravený koncept celoročných krúžkov, ktorý obsahuje komplexné vzdelávanie detí nielen v chovateľstve exotických živočíchov, ale zasahuje do mnohých odborov biológie, ekológie, environmentálnej výchovy a ďalších príbuzných odborov.

Disponujeme kompletným technickým zabezpečením praktického vzdelávania. Zážitkové vzdelávanie hravou formou v mnohých ohľadoch dopĺňa štandardné učebné osnovy na základných školách. Súčasťou vzdelávania sú aj tématické výlety do prírody – vodné toky, jazerá, mokrade, kde na praktických príkladoch vysvetľujeme biologické, ekologické a environmentálne otázky.Jednou zo základných úloh, ktoré si kladieme do budúcnosti je ochrana biodiverzity, ako najväčšieho prírodného bohatstva. Ochrana vzácnych vodných biotopov je v súčasnosti jedna z hlavných tém nielen u nás v Bratislave, na Slovensku ale na celom svete.

 

Základné ciele vzdelávania detí v oblasti biológie a príbuzných odborov:

 • poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
 • poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch.
 • rozumieť základným súvislostiam a vzťahom medzi prírodnými objektami, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov.
 • chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody
 • poznať vlastnosti vody významné pre život organizmov
 • vysvetlenie významu mikroskopických rastlín a živočíchov pre život vo vode
 • zoznámenie s praktickou časťou biologického výskumu
 • intenzívne doplnenie učiva biológie, ekológie a environmentalistiky na 2. stupni ZŠ.

 

V oblasti postojov a hodnôt kladieme dôraz na:

 • vnímať život ako najvyššiu hodnotu
 • význam udržateľného rozvoja
 • pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu
 • podporu aktívneho prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia
 • schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu
 • rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu

 

Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky aj neoddeliteľná anezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody aodhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny.Chceme prispieť k tomu, aby deti chápali vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi. Poznali súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta, pochopili súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu.